תנאי שימוש


השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן ומהווה הסכמה מצד המשתמש לתנאים אלה.
השימוש בלשון זכר משמש לצורך נוחיות בלבד, תנאי השימוש הינם לנשים וגברים כאחד.

1.כללי:

תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין 4Senior (להלן: "מפעילת האתר"), המפעילה את האתר לבין כל אדם המשתמש בשירותי האתר ובכלל זה פעולות שנעשות דרך האתר, מידע שמופיעה באתר, פרסום באתר ועסקאות שנוצרו כתוצאה משימוש באתר.

תוכן ומידע המתפרסמים באתר:

האתר מכיל בתוכו, בין היתר, מאגרי מידע (להלן: "קישורים") אל מקורות מידע ואתרים שונים המצויים במרחבי האינטרנט שאינם מופעלים, מתוחזקים ונתמכים על ידי מפעילת האתר או מי מטעמה. מפעילת האתר אינה יכולה לשלוט ולפקח על הקישורים והיא אינה מתחייבת כי כל הקישורים יובילו את המשתמש לאתרים פעילים במרחבי האינטרנט. מפעילת האתר מבהירה כי הקישורים אל האתר וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, .במפורש או במכללא, על ידי מפעילת האתר באותם מקורות.

מפעילת האתר אינה נותנת חסות או מביעה את דעתה לגבי נכונותם או דיוקם של תכנים, עמדות, פרסומות או כל מידע אחר המתפרסמים באתר, או באתרים אליהם האתר. הסתמכות המשתמש על תכנים, עמדות, פרסומות או כל מידע אחר המוצג מפנה באתר, או באתרים אליהם מפנה האתר, נעשית לפי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית של המשתמש.

מפעילת האתר אינה מפקחת על כל מידע והודעה המועלים באתר על ידי המשתמשים (מפעילת האתר אינה אחראית לתגובות שיעוררו מידע והודעות כאמור (אם יעוררו בישראל ובעולם (ובכלל זה בכל אמצעי התקשורת בישראל ובעולם), וכן באינטרנט בכל מדיום דומה אחר. יחד עם זאת, מפעילת האתר רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה או לערוך, להסיר ולסרב להעלות לאתר כל מידע והודעה בלתי חוקיים, מידע והודעה שעלולים לפגוע או הפוגעים ברגשות המשתמשים באתר ובטעם הטוב וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר.

2. הגבלת אחריות:

האתר בכללותו לרבות כל המידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו, תכנים, חומר, פעולות, מוצרים, תוכנה או כל שירות אשר הגישה אליהם התבצעה באמצעות האתר מוגשים ועומדים לרשות המשתמש באמצעות מפעילת האתר כמו שהם .

מפעילת האתר אינה אחראית לחומר, למידע, לפעולות, לשירותים, לפרסומים, לעסקאות ולמוצרים ובכלל זה למידת דיוקם ולעדכונם המוצעים באתר בין אם על ידי מפעילת האתר ובין אם על ידי המשתמש ובין אם על ידי כל צד שלישי שהוא.

מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק ופגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש והסתמכות על החומר, המידע, הפעולות, השירותים, הפרסום והמוצרים המוצעים באתר ו/או אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר ו/או שהגישה אליהם התבצעה באמצעות הקישורים, השירותים, מאגרי המידע ברשת, קישורים, וכל עסקה שנוצרה כתוצאה משימוש באתר.

מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק הנגרם או העלול להגרם עקב משלוח של מידע חסוי ורגיש דרך האתר.

השימוש באתר נעשה על פי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית של המשתמש. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ממפעילת האתר שעשויות לנבוע ו/או הנובעות כתוצאה מהשימוש ומהמידע באתר.

מפעילת האתר אינה מתחייבת ששירותיה לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בביטחה וללא טעויות, יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי מפעילת האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מפעילת האתר או אצל מי מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק ופגיעה הנגרמים או העלולים להיגרם על ידי מי מספקיה למשתמש עקב תקלה כאמור.

מפעילת האתר מתחיבת לעשות כל שביכולתה לתקן, לסדר ולהסיר כל תקלה, נזק או הפרעה מהר ככל שתוכל.

3. מידע מסחרי ופרסומות

מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות לתוכן ואמיתות המודעות ו/או המידע המסחרי שיפורסמו באתר. פרסום המודעות באתר אינו מהווה המלצה, ו/או הבעת עמדה מצד מפעילת האתר לרכוש את המוצר המוצע בפרסומת למכירה ו/או לעשות שימוש בשירות ו/או במידע המוצע בפרסומות כל שימוש שיעשה נעשה באחריותו ובשיקול דעתו הבלעדי של המשתמש.

מפעילת האתר איננה אחראית לכל עסקה שתעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר, ושתעשה כתוצאה מהשימוש באתר. העסקה תסוכם ישירות בין המשתמש לבין המפרסם ומפעילת האתר אינה צד לכל עסקה כזו והיא לא תישא באחריות לשירותים ולמוצרים שירכשו באמצעותן ולעסקאות שנעשו כתוצאה משימוש באתר.

פרסומת המוצגת באתר הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בה שימוש הפוגע בזכות המפרסם.

4. שינוי השירותים והפסקתם:

מפעילת האתר שומרת על זכותה לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים לרבות הוספה ו/או סילוק של קישורים שנכללו באתר, פרסומים באתר, עיצוב האתר והתכנים, מנועי חיפוש, תוכנה ועוד המופיעים באתר ו/או הקשורים לאתר, לרבות היקפם או זמינותם של השירותים הניתנים באתר והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא כל הודעה מראש, ובלי כל אחריות מצידה.

5. שימוש במידע לצורך שיפור השירותים באתר:

מפעילת האתר רשאית לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת, ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, לרבות הפעלתו ותכניו.

6. זכויות יוצרים; סימני מסחר:

כל הדפים המצויים באתר הם רכושה של מפעילת האתר. אין להעתיק או לפרסם את הדפים במלואם או בחלקם ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של מפעילת האתר. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית למפעילת האתר שמורים למפעילת האתר.

7. שינוי תנאי השימוש:

מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות, למחוק ו/או להוסיף תנאים לתנאי שימוש אלו בכל עת וללא מתן הודעה מראש ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ויחייבו את המשתמש מרגע עדכון ופרסום השינויים.

8. ברירת דין ומקום שיפוט:

כל תביעה שתוגש כנגד מפעילת האתר תתברר אך ורק בבית המשפט המוסמך בישראל . סמכות השיפוט המקומית בכל הקשור לתנאי השימוש והנובע מהם, היא אך ורק לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב-יפו.